کاربرد join

کاربرد join

کاربرد join در زبان انگلیسی – در ربان انگلیسی برای بیان پیوستن به گروه، کلاس یا فرقه مذهبی خاص از فعل join استفاده می شود. اما این فعل در کاربردهای مختلف با ساختارهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از فعل join و آموزش کاربرد کلمات […]