کاربرد It & There

کاربرد It & There

موارد کاربرد There: در صورتی که بخواهند از وجود چیزی یا کسی گفتگو کنند از there در آغاز جمله استفاده می کنند. مثلا به جای جملۀ: .A pen is on the table از جملۀ: .There is a pen on the table استفاده می کنند. یا به جای جملۀ: .Two men are in the room از […]