کاربردهای مختلف IF

کاربردهای مختلف IF

کاربردهای مختلف IF در زبان انگلیسی از ­if استفاده زیادی می شود. به عنوان مثال برای بیان یک شرط در زبان انگلیسی از if استفاده می شود. اما علاوه بر این کاربردهای دیگری نیز برای if در زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با کاربردهای if در زبان انگلیسی و یادگیری نکات […]

بررسی کاربرد IF

بررسی کاربرد IF در چند جمله .I’ll come if necessary  اگه ضروری باشه میام. .I don’t mind if it’s hot  داغم باشه مهم نیست (اشکالی نداره داغ باشه) .You can go if you want to  اگه بخوای میتونی بری. .I wouldn’t do it if I were you  اگه جات بودم اینکارو نمیکردم. .I will go […]