کاربرد Be در جملات

کاربرد Be در جملات

بررسی کاربرد Be در چند جمله  .Don’t be sad  ناراحت نباش. ?Are you going to be ok   قصد داری خوب بشی ؟؟؟ .I’d better be on my way  بهتره حرکت کنم ، یا سر راهم باشم . .Don’t be angry  عصبانی نباش. .Be kind to old people  با افراد پیر مهربون باش. .He must […]