کاربرد کلمه unless

کلمه ی unless را در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده است یا چیزی که می دانیم درست نیست به کار نمی بریم در این موارد می توانیم از عبارت if … not استفاده کنیم . مثلاً کاربرد unless در جملات زیر درست نیست : She would have died if the doctors hadn’t operated immediately. اگر […]