کاربرد های مختلف Last در زبان انگلیسی

کاربرد های مختلف Last در زبان انگلیسی

برای بیان آخرین (چیز) در زبان انگلیسی از سه واژه latest ، last و latter استفاده می شود. در زبان فارسی Latest و last ترجمه یکسانی دارند اما در زبان انگلیسی کاربرد و ترجمه آن ها یکسان نیست. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و آموزش بکارگیری آن ها در مکالمه زبان انگلیسی با […]