ضمایر مبهم یا نامعین

ضمایر مبهم

ضمایر مبهم یا نامعین: Indefinite Pronouns ضمایر مبهم یا نامعین: ضمایر مبهم یا نا معین ضمایری هستند که به جای شخص یا چیز نامعینی قرار می گیرند و مهمترین آنها عبارتند از: someone any anything anybody everybody everybody some something nothing nobody no one everything a/little all one anyone everyone a/few least less much neither […]