فعل need در زبان انگلیسی و کاربرد آن

فعل need در زبان انگلیسی و کاربرد آن

فعل Need یک فعل Semi – Modal می باشد. به این معنا که در برخی شرایط به عنوان فعل کمکی Modal verb و در برخی شرایط به عنوان فعل اصلی Main verb مورد استفاده قرار می گیرد. Need به معنای لازم بودن یا احتیاج داشتن است. نکته مهم در اینجاست که، زمانی که فرم منفی […]