لغات کاربردی

  Pusillanimous بزدل/ترسو/ضعیف Deference تن در دهی/تسلیم/احترام گذاری Articulate شمرده سخن گفتن Satiate سیر کردن/اشباع کردن/سیر/اشباع Repose آرامش/سکون/آسودگی Repudiate انکار کردن/رد کردن Requite تاوان دادن/جبران کردن/پاداش دادن Puerile بچگانه/کودکانه/احمقانه intractable سرپیچ/لجوج  Posit قرار دادن/ثابت کردن Palliate تسکین دادن/آرام کردن Esoteric محرمانه/سری Propriety نزاکت/مراعات آداب نزاکت Proliferate زیاد شدن/کثیر شدن interregnum دوره حکومت موقتی/فاصله Prodigal ولخرج/پر […]