کاربردهای this

کاربردهای this

کاربردهای this Please post this letter for me. لطفاً این نامه را برای من پست کنید. Nothing seems certain in this situation. در این وضعیت هیچ چیز قطعی به نظر نمی رسد. اگر اسم مورد نظر به صورت جمع باشد، در آن صورت باید از صورت جمع this یعنی these استفاده کرد: These books are […]