کاربردهای everybody

کاربردهای everybody

کاربرد everybody در زبان انگلیسی زیاد است. این واژه به تنهایی معنای هر یا هر کدام را می دهد اما اگر با کلمات دیگر زبان انگلیسی ترکیب شود، معنای کاملا متفاوتی تولید می کند. به عنوان مثال کلمه everybody به معنای همه افراد است. در کاربرد این قبیل ترکیبات در زبان انگلیسی باید به نکات کاربردی […]