کاربردهای مختلف فعل "خواستن" در زبان انگلیسی

کاربردهای مختلف فعل “خواستن” در زبان انگلیسی

خواستن به زبان انگلیسی چی میشه؟ در این مقاله سعی می کنیم عبارات و ترکیبات مختلف زبان انگلیسی که مفهوم خواستن را می رسانند بررسی کنیم. Want عبارت  ” Do you want ” در زبان انگلیسی خیلی خودمانی است و معمولاً در موقعیت های رسمی به کار نمی رود: Do you want another slice of […]