مترجم حرفه ای

چگونه یک مترجم حرفه ای شویم ؟ (جلسه دوم)

عادات خوب و بد ترجمه مترجم برجسته ممکن است در خود برخی عادات بد یا خوب را پرورش دهد. برخی از عادات بد ترجمه به شرح ذیل می­باشند: یکی از عادات بد ترجمه بدور بودن مترجم از زبان مبدا برای یک دوره زمانی معین است، زیرا با توجه به پویایی رشته­های علمی و نیز مقوله […]