معرفی

هنگام صحبت کردن به انگلیسی من من نکنیم

سعی داریم در این مطلب به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه درست صحبت کنیم . من و من کردن زمانی است که بسیار کند یا آنقدر بد صحبت می کنید که مردم نمی فهمند چه می گویید و اغلب از شما می خواهند گفته خود را تکرار کنید. این عادتی آزاد دهنده است اما در […]