بومی صحبت کنیم

چگونه انگلیسی را مانند یک انسان بومی صحبت کنیم؟

هیچ کس دوست ندارد انگلیسی را مانند کتاب صحبت کند همانطور که در زبان فارسی کسی دوست ندارد کتابی صحبت کند. عبارات رسمی که شما از مدرسه به خاطر دارید، کاملا با دنیای واقعی انگلیسی که توسط خود انگلیسی زبان ها صحبت می شود، متفاوت هستند. مراحل زیر برای روانتر صحبت کردن در انگلیسی می باشد: […]