travel

چه زمانی از the استفاده کنیم؟

چه زمانی از the استفاده کنیم؟ ۱- زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم از the استفاده می کنیم. مثال: .The apple you ate was rotten ?Did you lock the car ۲- زمانی که در مورد چیزی صحبت می […]