سخنانی از بزرگان-چند قطعه شعر

 سخنانی از بزرگان ,IF YOU WANT REAL PEACE ,DON’T TALK TO YOUR FRIENDS .TALK WITH YOUR ENEMIES MOTHER THERESA   اگر میخواهی واقعا به صلح و آشتی برسی، با دوستانت حرف نزن ، با دشمنانت صحبت کن. “مادر ترسا”     .Mirror is my best friend. Because when I cry, it never laughs آینه بهترین […]