چند جمله برای بیان موافقت

🔴 چند جمله برای بیان موافقت 100 درصد با شما موافقم. ➡  I agree with you 100 percent✅ قطعا.  ➡ That’s for sure✅ کاملا درست می گید. (کاملا حق با شماست.)  ➡ You’re absolutely right✅ قطعا. ➡  Absolutely✅ من هم دقیقا همین حس را دارم. ➡  That’s exactly how I feel✅ دقیقا ➡  Exactly✅ شکی در آن نیست. ➡  No doubt about […]