یادگیری زبان

چقدر شایسته ایم؟ How good we are

 ما در این مطلب داستان چقدر شایسته ایم؟  را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این  داستان ازین قرار است پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرینی را به سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی… How […]