داستان کوتاه چقدر شايسته ايم؟

داستان کوتاه (اصل داستان در نسخه انگلیسی سایت)

❤️ چقدر شايسته ايم؟❤️ پسر کوچکي وارد داروخانه شد، کارتن جوش شيرني را به سمت تلفن هل داد. بر روي کارتن رفت تادستش به دکمه هاي تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شمارهاي هفت رقمي. مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسيد،” خانم، مي توانم خواهش کنم کوتاه […]