travel

پیشوند های عددی

پیشوند های عددی فوق العاده مهم و کاربردی که بیانگر تعداد می باشند: Uni = یک،یکی، متحد، یگانه،یکدست uni + directional or unilateral = یک طرفه، یک جهتی uni + form = یک دست، یک شکل universal = جهانی، فراگیر، همه گیر uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان union = اجتماع، انجمن united […]