پیشوندها در زبان انگلیسی

پیشوندهای زبان انگلیسی (جلسه دوم)

 داخل شدن enter  داخلی، درون en  حذف کردن eliminate  دور، خارج e  نتیجه، اثر effect  دور، خارج ef  خارق العاده extraordinary  زیاد، مافوق  extra  اختراع کردن invent  دور، داخل، روی in  مبادله کردن interchange  داخل، پایین inter  وارد کردن import  داخل، پایین im  آبیاری کردن irrigate  داخل، درون ir  غیر رسمی informal  بدون، (مفهوم منفی) […]