کاربرد کلمه "پیر" در مکالمات

کاربرد کلمه “پیر” در مکالمات

برای بیان پیر و سالخورده به زبان انگلیسی از چه کلماتی استفاده می شود؟ بیان سن زیاد و سالخوردگی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی تفاوت این کلمات و بررسی گرامر کاربردی هریک می پردازیم. Old از مقایسه ی صفت های […]