پرسیدن

پرسیدن ساعت در  زبان انگلیسی

پرسیدن ساعت در  زبان انگلیسی  میتواند روش های مختلفی جهت نحوه پرسیدن  و چگونگی پاسخ دادن بداشته باشد.اگر چه مبحث زمان و ساعت همانند دیگر موضوعات زبان انگلیسی،در کشورهای مختلف انگلیسی زبان،نسبت به هم کمی متفاوت می باشد،اما اصول کلی در همه آنها یکسان و تفاوت ها بسیار جزئی می باشد. پرسیدن ساعت:معمولا از جملات […]