پاراگراف های انگلیسی

ساختار پاراگراف های انگلیسی به چه صورت پیاده میشوند؟

پاراگراف سازی در انگلیسی مقوله ای است بسیار ساده در صورتی که بدانیم چه میخواهیم بگوییم. پس از آن مهم است اطلاعاتمان را بخش بندی کنیم و آنها را در پاراگراف خود به صورت طبقه بندی شده عنوان کنیم. بعد از عنوان کردن اطلاعات تفکیک شده باید بدانیم چگونه جملات کلیدی را به هم ارطبات  دهیم […]