استاد داستانها پائولو کوئیلو

چند کلام ارزنده از استاد داستانها پائولو کوئیلو

شما را با جملات بی نظیری از یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا پائولو کوئیلو آشنا میسازیم. از نوشتار این نویسنده ارزشمند الهام بگیرید و جملات خود را میافرینید و سپس آنها را ترجمه کنید. خداوند به هر یک از دورنهای زندگی انسان اضطراب خاص خودش را می دهد. (پنجمین کوهستان) .To everyone of his subjects’ life […]