ٌصفاتی که در زبان انگلیسی کاربرد معکوس دارند

ٌصفاتی که در زبان انگلیسی کاربرد معکوس دارند

معمولا پیشوند in و پسوند less صفات زبان انگلیسی را منفی می کنند. اما همه صفات از این قاعده پیروی نمی کنند. برای یادگیری صفات بی قاعده زبان انگلیسی و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی جهت استفاده از آن ها با ما همراه باشید. Invaluable پیشوند in و پسوند less معمولاً معنی صفات زبان انگلیسی […]