وجه وصفی چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد؟

وجه وصفی چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد؟

وجه وصفی(Participles)، کلمه ای است که حالت و چگونگی عملی را به صورت واقعیت بیان کند. وجه وصفی از زمان حال از ترکیب “فعل+ ing” بدست می آید. اما نباید آنرا با مصدر “Gerund” اشتباه گرفت، زیرا اسم مصدر نشان دهنده عملی در یک مفهوم کلی است، و این در حالیست که وجه وصفی حال، […]

وجه وصفی

وجه وصفی

وجه وصفی: Participle:i  وجه وصفی وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است. وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود: وجه وصفی فاعلی: Present Participle: وجه وصفی مفعولی: Past Participle: چنانچه کلمه دراین دو حالت وظیفۀ فعلی داشته باشد، اسم فاعل و اسم مفعول، ولی اگر وظیفۀ وصفی […]

وجه وصفی

وجه وصفی

وجه وصفی : Participle  وجه وصفی: وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است. وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود: وجه وصفی فاعلی: Present Participle: وجه وصفی مفعولی: Past Participle: چنانچه کلمه دراین دو حالت وظیفۀ فعلی داشته باشد، اسم فاعل و اسم مفعول، ولی اگر وظیفۀ […]

حروف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی (جلسه اول)

حرف اضافه: preposition:i حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد. مثال: Your pen is under the table. بطور […]

حروف اضافه (قسمت اول)

حرف اضافه: preposition:i حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد. مثال: Your pen is under the table. بطور […]