وجه امری Imperative

وجه امری Imperative

وجه امری  Imperative Mood در زبان انگلیسی چنانچه انجام عمل یا عدم انجام فعل را از مخاطب بخواهیم از وجه امری استفاده می شود. برای ساخت فعل امر از مصدر فعل  بدون To  استفاده میکنیم. این فعل در ابتدای جمله قرار میگیرد. نکاتی که در استفاده فعل امر در زبان انگلیسی باید رعایت شود: فعل […]