دو نکته کاربردی در واژگان

دو نکته کاربردی در واژگان

کلمه ی stairs و عبارت flights of stairs به معنای پلکان داخل ساختمان است : As the lift was not working we started to climb the stairs. چون آسانسور کار نمی کرد ما راه افتادیم از پله ها بالا رفتن. کلمه ی staircase به راه پله ، نرده ها و دیوارهای دور آن اطلاق می […]

نکاتی پیرامون روش های ساخت واژگان در زبان انگلیسی

واژه شناسی: Etymology    عنوان Title کلمات مترادف و متضاد Synonyms and Antonyms کلمات متشابه Homonyms پیشوندهای زبان انگلیسی Prefixes in English پسوندهای زبان انگلیسی Suffixes in English اشتباهات متداول در زبان انگلیسی Common Mistakes in English واژه شناسی: اتیمولوژی (واژه شناسی)، تحقیق و مطالعه در ریشۀ واقعی لغات است. منظور از واژه شناسی مطالعۀ […]