واژگان مشابه ومشکل زا برای آزمون آیلتس

واژگان مشابه ومشکل زا برای آزمون آیلتس

بیابان desert دسر dessert به جز except پذیرفتن accept مردن die رنگ کردن dye تاثیر گذاشتن affect اثر effect اجازه گرفته allowed با صدای بلند aloud محراب altar تغییر کردن، دادن alter برهنه bare تحمل کردن bear نامطبوع coarse دوره course کشمش currant کنونی current شورا council مشورت counsel پنهان conceal دوگانه dual جنگ تن […]