واژه especially

واژه especially

در زبان انگلیسی از واژه especially برای بیان اهمیت یا تاکید بر موضوعی خاص استفاده می شود. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه با ما همراه باشید. Especially در زبان انگلیسی از واژه especially برای تأکید بر چیزی یا بر ارزش یا اهمیت آن چیز استفاده می کنیم: .The town […]