صفات تفضیلی

حرف تعریف و وابسته های پیشرو در زبان انگلیسی

وابسته های پیشرو گروهی از کلمات انگلیسی هستند که قبل از اسم آمده، آن را توصیف می کنند. حروف تعریف (a, an, the) ، صفات ملکی (my, your , …)، کلمات اشاره (this, that, …) و برخی کلمات دیگر مثل neither, either, other, another, any , some و … از وابسته های پیشرو هستند. به […]