هیس ! به زبان انگلیسی

هیس ! به زبان انگلیسی

هیس ! به زبان انگلیسی برای بیان هیس به زبان انگلیسی از صفت quiet می توان استفاده کرد. این واژه دو هم معنی نیز در زبان انگلیسی دارد که هرکدام کاربرد خاصی دارند. در این مقاله به بررسی کاربرد این صفت ها و همچنین آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می […]