هر آنچه که لازم است درباره THE بدانید!!

هر آنچه که لازم است درباره THE بدانید!!

The در زبان انگلیسی حرف معرفه (definite article) است و قبل از یک اسم یا گروه اسمی به کار می رود. این واژه در فارسی معمولاً ترجمه نمی شود ، ولی گاهی برای تأکید میتوان the را به آن یا این ترجمه کرد : آن کتاب اینجا است.               […]