نگارش در زبان انگلیسی

باید ها و نباید های نگارش در زبان انگلیسی

تفاوت نگارش انگلیسی با آنچه ما در مدارس آموخته ایم چیست، و چرا و چگونه این فاصله را از میان برداریم؟ از جمله مهارت های مورد نیاز برای یک زبان آموز، مهارت نوشتن است. تنها تعداد انگشت شماری از افراد استعداد ذاتی بالایی در نویسندگی دارند و به اصطلاح نویسنده زاده شده اند. مهارت در […]