نکات گرامری درباره فعل arrive

نکات گرامری درباره فعل arrive

فعل زبان انگلیسی  arriveبیانگر رسیدن مسافر یاوسیله ی نقلیه به مقصدی است که به سوی آن در حال حرکت است: Sam usually arrives home from work at 5.15. ( سم) معمولاً ساعت پنج و ربع از سرکار می رسد خانه. What time does the train arrive? چه ساعتی قطار می رسد. فعل reach در زبان […]