ضمایر مبهم یا نامعین

ضمایر شخصی

 ضمیر: ضمیر کلمه ای است که برای جلوگیری از تکرار بی مورد اسم به کار می رود و به عبارت دیگر جانشین اسم است. مثال: John saw a wolf in a jungle. The wolf began to jump on John, but John shot the wolf with his rifle at last. اگر به جملۀ بالا توجه کنید […]