نکاتی پیرامون مهارت های نوشتاری (جلسه اول)

  تقویت مهارت های نوشتاری:  :Improving Writing Skills   تقویت مهارت های نوشتاری: نگارش به معنی نگاشتن، نوشتن، نقش و نگار کردن و تصویر کردن است. در هر زبانی نگارش به اصول و فنون خاصی نیاز دارد که به آنها آئین یا فنون نگارش گفته می شود. تهیه و تنظیم یک نوشته خوب ایجاب می […]