نژاد و ملیت به زبان انگلیسی

نژاد و ملیت به زبان انگلیسی

نژاد و ملیت به زبان انگلیسی با واژه Race بیان می شود. در واقع این واژه به هر گروه بسیار بزرگی از انسان اطلاق می شود که به لحاظ رنگ چهره یا دیگر خصوصیات فیزیکی یکسان باشند. این واژه هم معنی هایی نیز در زبان انگلیسی دارد که در این مقاله با آن ها آشنا […]