travel

نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم

دراواسط قرن نوزدهم عوامل متعددی روش دستور-ترجمه را زیر سوال بردند و در طرد کردن این روش موثر بودند. فرصت های رو به افزایش برای برقراری ارتباط بین اروپاییان، نیاز به مهارت کلامی و گفتاری را در زبان های خارجی ایجاد کرد. نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم در ابتدا این امر بازار کتاب […]