نسبت های فامیلی

نسبتهای فامیلی در زبان انگلیسی معمولا با لغات یکسانی بیان نمی شوند و اختلاف نظرات زیادی پیرامون آنها وجود دارد اما تعدادی از آنها وجود دارد که در اکثر مراجع درباره آنها اتفاق نظر وجود دارد و جز پرکاربردترین مواردی هستند که در مکالمات مورد استفاده قرار می گیرند،در این جلسه به  بررسی لیست جامعی […]