نحوه مطالعه داستان های انگلیسی

نحوه مطالعه داستان های انگلیسی (جلسه دوم)

راهنمایی استفاده از کتاب های داستان به توصیه ی بسیاری از فعالان حوزه‌ی زبان انگلیسی 1-  تشخیص سطح مناسب برای شروع کتاب : اگر در هر صفحه از کتاب به طور متوسط 3 یا 4 کلمه ی ناآشنا برای شما وجود دارد و داستان مربوط به آن را متوجه می‌ شود می توان گفت که […]