صفات تفضیلی

نحوه صحیح نوشتن آدرس به زبان انگلیسی( قسمت اول)

درج نشانی گیرنده در نامه نشانی گیرنده در سمت چپ نامه و پایین تر از نشانی فرستنده نوشته می شود. ضمنا نام شخص و موسسه گیرنده نیز نوشته می شود. بقیه موارد همانند نشانی فرستنده است. نام کشور را حتما باید به آخر نشانی( روی پاکت نامه و داخل نامه) اضافه کنیم. نوشتن نام گیرنده در داخل […]