عبارات کاربردی در نامه نگاری

عبارات کاربردی در نامه نگاری

عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود. ✅In reply to your letter = در پاسخ نامه شما ✅To meet a demand = برای برآوردن تقاضا ✅We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای ✅We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که ✅We […]