میوه ها

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی و انواع آن

میوه ها در زبان  انگلیسی و انواع آن از بین خوراکی ها به انگلیسی یکی از جذاب ترین بحث ها  است. مکالماتی هم که در این باره در انگلیسی وجود دارد بسیار کاربردی هستند و در زندگی روزمره بین افراد زیاد صحبت می شود. از آنجایی که تعداد و تنوع میوه ها در انگلیسی و […]