نقل قول Reported speech در زبان انگلیسی

هنگاميکه ميخواهيم گفته‌های شخص ديگری را نقل کنيم، می‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم: 1- مي‌توانيم گفته‌های شخص مورد نظر را عيناً (واو به واو) تکرار کنيم (نقل قول مستقيم): She said, ‘It is raining.’ و يا مي‌توانيم از نقل قول غير مستقيم استفاده کنيم: She said that it was raining. در مثال زير […]

اصطلاحات کاربردی در مکالمه

✏️The IDM ” under sb’s ˈnose ” 🖌 اصطلاح” جلوی چشم کسی بودن” با دنیای زبان همراه باشید… @EnglishWorld_VN ☑️OALD: 👉(informal) 💎 1. If sth is under sb’s nose, it is very close to them but they cannot see it 🍂اگر چیزی جلوی چشم کسی باشد آن چیز خیلی به آنها نزدیک است اما نمیتوانند […]

اصطلاحات کاربردی

to be more catholic than the pope. کاسه داغ تر از آش. Please pull yourself together. لطفا به اعصابت مسلط باش. I am no “spring chicken”. دیگه “جوون”نیستم (سرحال و قبراغ). Could you give me “a hint”, please? میشه یه “راهنمایی کوچیک” بکنین؟ we “drew lots” to see who would buy bread for breakfast. برای […]

راهکارهای مقابله با ترس در مکالمه (جلسه اول)

کمرویی و ترس دو مانع بزرگ در یادگیری زبان انگلیسی است. این دو عامل بیشتر به خاطر شیوه‌ی آموزشی مدارس و آموزشگاه‌ها در زبان‌آموز رشد می‌کند. زیرا در مدارس، دانش‌آموز یاد می‌گیرد که اشتباه کردن عواقب بدی را می‌تواند در پی داشته باشد. بنابراین ترس از اشتباه در وی بسیار بزرگ می‌شود. این موضوع در […]

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک هنگامی گفته می شود که زیپ کسی باز باشد و نخواهیم در حضور دیگران به او تذکر بدهیم. XYZ (= Examine your zipper.) اول زیپ را باز کن. First open the zipper. این زیپ گیر کرده است. This zipper is stuck. این جا دکمه ای خیلی تنگ است. This […]