مکالمه ساعت (جلسه دوم)

26- صفحه ساعت شما قشنگ است. همچنین عقربه ساعت شمار/ دقیقه شمار/ ثانیه شمار زیبایی هم دارد. .Your watch has a nice face. The hour/ minute/ second hand is also beautiful 27- بندش را دوست ندارم. .I don’t like it’s strap 28- ظهر می رویم آنجا. .We will go there at noon/midday/12 P.M 29- نیمه […]