مکالمه در فرودگاه (تکمیلی)

در جلسات قبلی شکل مقدماتی مکالمه در فرودگاه خدمت شما ارائه شده است ودر این جلسه شکل پیشرفته و تکمیلی آن بررسی می شود: “.I would like to confirm my flight” میخوام پروازمو تایید کنم (قطعی کنم) . “?Can I get your ticket number” میتونم شماره بلیطتون رو داشته باشم؟ “.The number is 45-6-43” شماره […]