مکالمه در رستوران و هنگام خرید

مکالمه در رستوران و هنگام خرید

روز بخیر، آیا فرمایشی دارید؟ Good day. Can I help you? بله، یك میز سه نفره می خواهم. Yes, we want a table for three. خیلی خوش آمدید. لطفاً از این طرف تشریف بیاورید. You’re most welcome. This way please. گارسون، لطفاً لیست غذا را بیاورید. Waiter, the menu please. بفرمائید قربان، غذا چه میل […]